1. Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en contracten tussen Stichting Novo Health, gevestigd te Bennekom, inschrijving KvK onder nummer 27307600, hierna te noemen CheckUp, enerzijds en werkgever c.q. opdrachtgever anderzijds. Offertes verstrekt door CheckUp hebben een geldigheidsduur van 2 maanden, tenzij in de offerte anders is vermeld.

2. Wijzigingen

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en overeenkomsten zullen slechts geldigheid hebben indien zij door CheckUp schriftelijk zijn bevestigd.

3. Inhoud

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en overeenkomsten zullen slechts geldigheid hebben indien zij door CheckUp schriftelijk zijn bevestigd.

4. Annulering

De annulering van afspraken betreffende de individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd te geschieden. Annulering van afspraken betreffende meerdere werknemers dient tenminste 3 werkdagen voor de afgesproken tijd te geschieden. Indien de annulering niet of te laat geschiedt, is CheckUp gerechtigd vijftig procent (50%) van het tarief in rekening te brengen.

5. Informatieverlening en Toegang

De opdrachtgever verstrekt CheckUp alle informatie welke nodig is voor het optimaal uitvoeren van diensten. De opdrachtgever draagt zorg en is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie ten aanzien van alle personeels- gegevens.

6. Geheimhouding

Partijen komen overeen tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen en verstrekte informatie, waarvan vermoed kan worden dat zij vertrouwelijk is. Deze geheimhoudingsverplichting geldt voor alle medewerkers van CheckUp. Alle medische gegevens van persoonlijke aard die aan CheckUp ter beschikking komen, worden te allen tijde als strikt vertrouwelijk behandeld. Verslaggeving aan opdrachtgever/werkgever zal slechts plaatsvinden in algemene zin met inachtneming van de anonimiteit van betrokken werknemers.

7. Kosten/betaling

De werkzaamheden zullen worden verricht tegen de in de offerte of de overeenkomst (met bijlagen) genoemde tarieven. Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle kosten welke worden veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever. Betaling dient te geschieden uiterlijk 10 dagen na de factuurdatum. Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever tevens de wettelijke rente over het in de factuur genoemde bedrag verschuldigd. Indien de opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist is de opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voorzover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is CheckUp gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeengekomen dienstverlening op te schorten. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voortvloeiend uit het incasseren van niet tijdige betalingen.

8. Niet-toerekenbare tekortkomingen

Indien 1 der partijen tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zal de andere partij haar schriftelijk op de hoogte stellen, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.


CheckUp is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen. Ingeval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden. Bij overmacht langer dan twee maanden is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met CheckUp te ontbinden.

9. Aansprakelijkheid

CheckUp is aansprakelijk voor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen in overeenstemming met de beroepseisen die de opdrachtgever redelijkerwijs van CheckUp mag verwachten. CheckUp zegt toe een zo groot mogelijke inspanning te leveren teneinde de gestelde doelen te bereiken. Indien er, ondanks die inspanningen, schade wordt geleden door de opdrachtgever door toedoen, handelen of nalaten van CheckUp, dan zal onze aansprakelijkheid niet verder gaan dan de totaal door ons voor dat onderdeel en die medewerker ingediende declaratie.

10. Aanpassingen aan nieuwe wetgeving

Ingeval door nieuwe wet- en/of regelgeving vanwege de overheid of de bedrijfsvereniging op CheckUp extra verplichtingen komen te rusten met betrekking tot de dienstverlening, is CheckUp gerechtigd deze wijzigingen ten behoeve van de opdrachtgever door te voeren en de daaruit ontstane extra kosten in rekening te brengen.

11. Geschillen

Op alle rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

12. Disclaimer

De Stichting Novo Health stelt de informatie op Checkup.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties, informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen, kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen. De informatie op deze website wordt voortdurend geactualiseerd. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij stellen het zeer op prijs als u onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons meldt.

13. Privacy

De Stichting Novo Health heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in het bezit of ter inzage kunnen komen van derden. Hierbij handelt zij volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die u via Checkup.nl verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw persoonlijke testuitslag. Slechts die gegevens worden gevraagd, die noodzakelijk zijn ter bepaling van uw persoonlijke gezondheidsprofiel. De gegevens worden alleen geanonimiseerd gebruikt.

14. Slotbepaling

Indien 1 of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst in strijd mocht zijn met de wet, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een wel toelaatbare vergelijkbare bepaling.
© 2015 Checkup Nederland | Over ons | Algemene Voorwaarden | Contact